Quán Thế Âm 12/12
Quán Thế Âm 12/12 *** Phần 5 Các tôn tượng. Tôn tượng Bồ tát Quan Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn 3.   The Buddha with a thousand arms, Musee...
KHÚC NGUYỆT QUỲNH
KHÚC NGUYỆT QUỲNH  Namo Sakya Muni Buddha    Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những TÁNH CỐ CHẤP (Chấp Thủ). Vạn vật...Hành hương CHÙA BÀ CHÂU ĐỐC

Truyền hình AN VIÊN

Video Clip